X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسماناگر خود را در آسمان ببیند ، تعبیر آن باشد که سفری در پیش خواهد داشت پر حاصل تعبیر خواب آسمان، در افزایش مقام دنیائی و عزت و سرافرازی.

اگر ببیند که در آسمان پرواز می کند ،تعبیر خواب آسمان سفری پر برکت و نعمت او را تقدیر شده است.

تعبیر خواب آسماناگر ببیند به آسمان رفت و نخواست به زمین باز گردد ، بزرگی خواهد یافت و به مطلب بزرکی که در نظر دارد خواهد رسید.

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب آسماناگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود. و اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند و اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد.تعبیر خواب آسمان و اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی , تعبیر خواب آسمان شب

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به تعبیر خواب آسمانگونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن استتعبیر خواب آسمان و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و تعبیر خواب آسماناگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند تعبیر خواب آسمانکه او روشنایی تمام دین حاصل گردد

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی , تعبیر خواب آسمان شب

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسماناگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار،تعبیر خواب آسمان دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن دیار،تعبیر خواب آسمان اگر دید کهم خود را از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی , تعبیر خواب آسمان شب

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسماندیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون تعبیر خواب آسمانتوقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند .

تعبیر خواب آسمان اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده استتعبیر خواب آسمان نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از تعبیر خواب آسمانآسمان به زمین افتاد ولی آسیبی تعبیر خواب آسمانندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد.

تعبیر خواب آسمان

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آزمایشگاهاگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ،

در صورتی که می توانید از انرژیتعبیر خواب آزمایشگاه خود به نحو مفیدتری استفاده کنید.

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر آزمایشگاه در خواب , تعبیر خواب آزمایشگاه , تعبیر خواب آزمایشگاه علمی , تعبیر خواب آزمایشگاه دیدن

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آزمایشگاهاگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى باشید، دلیل بر آن است کهتعبیر خواب آزمایشگاه شما مشغول طراحى و اجراى نقشه هاى وسیع و بسیار بزرگى مى باشیدتعبیر خواب آزمایشگاه اما در زندگى به آنها دست پیدا نمى کنید.

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر آزمایشگاه در خواب , تعبیر خواب آزمایشگاه , تعبیر خواب آزمایشگاه علمی , تعبیر خواب آزمایشگاه دیدن

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب آزمایشگاهدیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، تعبیر خواب آزمایشگاههزینه‏هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.

اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى‏کنید بیانگر آن است کهتعبیر خواب آزمایشگاه در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر آزمایشگاه در خواب , تعبیر خواب آزمایشگاه , تعبیر خواب آزمایشگاه علمی , تعبیر خواب آزمایشگاه دیدن

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آزمایشگاه اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنیدتعبیر خواب آزمایشگاه ، در صورتی که می توانیدتعبیر خواب آزمایشگاه از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید.

در مورد تعبیر خواب آزمایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آزمایشگاهاگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، تعبیر خواب آزمایشگاهنشانه آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد تعبیر خواب آزمایشگاه، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید.

تعبیر خواب آزمایشگاه

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۲۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب آشپزخانهکه حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت.

تعبیر خواب آشپزخانهاگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد.

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب آشپزخانه , تعبیر خواب آشپزخانه نامرتب , تعبیر خواب آشپزخانه کثیف , تعبیر خواب کابینت آشپزخانه

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

خواب یک آشپزخانه: تعبیر خواب آشپزخانهحرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد.
تعبیر خواب آشپزخانهیک آشپزخانه خالی: پول
یک آشپزخانه خیلی مرتب: یک دوست پیش شما می آید.
تعبیر خواب آشپزخانهیک شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتکار دارید او را عوض خواهید کرد.

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب آشپزخانه , تعبیر خواب آشپزخانه نامرتب , تعبیر خواب آشپزخانه کثیف , تعبیر خواب کابینت آشپزخانه

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب آشپزخانهدیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد. تعبیر خواب آشپزخانهدیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما تعبیر خواب آشپزخانهسوغاتی میاورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت میشوید.

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب آشپزخانه , تعبیر خواب آشپزخانه نامرتب , تعبیر خواب آشپزخانه کثیف , تعبیر خواب کابینت آشپزخانه

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید

یک اجاق گاز در آشپزخانه: غم بزرگ
شما در آشپزخانه غذا درست می کنید:تعبیر خواب آشپزخانه غیبت و پرگویی
تعبیر خواب آشپزخانه یک سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند کرد.

تعبیر خواب آشپزخانه

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۲۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازیبازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوندتعبیر خواب بازی. با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه، مثل گرگم به هوا، تعبیر خواب بازیاکردوکر،قایم موشک و غیره. این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است.

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازی , تعبیر خواب بازیگر , تعبیر خواب بازیگری , تعبیر خواب بازی کردن

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازیاگر ببیند که بچه ها بازی می کنند و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های ناخوشایند پیش می آید.تعبیر خواب بازی اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن بهتعبیر خواب بازی اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازی , تعبیر خواب بازیگر , تعبیر خواب بازیگری , تعبیر خواب بازی کردن

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازیاگر در خواب دیدید که بازی می کنید و می دوید و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید. چنانچه مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می کنید و آنها شما را مانند خودشان پذیرفته اند در آینده نزدیک عملیتعبیر خواب بازی انجام می دهید که مردم شما را تخطئه می نمایند و سرزنش می کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خواهید شد. اگر ببیند که بچه ها بازی می کنندتعبیر خواب بازی و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های ناخوشایند پیش می آید.

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازی , تعبیر خواب بازیگر , تعبیر خواب بازیگری , تعبیر خواب بازی کردن

در مورد تعبیر خواب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب بازی اگر در خوابتان‌ مشغول‌بازی‌ عجیبی‌ با افراد آشنا بودید، لازم‌ است‌ که‌ به‌دقت‌ رفتار، کنش‌ وتعبیر خواب بازی تأثیر متقابل‌ خودتان‌ را با آنها ونقشی‌ را که‌ هر یک‌ در خوابتان‌ بازی‌ می‌کنند،بررسی‌ کنید.

تعبیر خواب بازی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۱۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالشبالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند.تعبیر خواب بالش ابریشم زیرکی را باز می گوید. اگر کسی در خواب ببیند تعبیر خواب بالشکه بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد.

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالش , تعبیر خواب بالش سفید , تعبیر خواب بالش قرمز , تعبیر خواب بالش دوختن

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالشاگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشیدتعبیر خواب بالش احتمالا به جدائی می انجامد.اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست تعبیر خواب بالشکه به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند.تعبیر خواب بالش پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالش , تعبیر خواب بالش سفید , تعبیر خواب بالش قرمز , تعبیر خواب بالش دوختن

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالشاول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد وتعبیر خواب بالش این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است تعبیر خواب بالشبه خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید.

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالش , تعبیر خواب بالش سفید , تعبیر خواب بالش قرمز , تعبیر خواب بالش دوختن

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم:تعبیر خواب بالش کنیزک، سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکاری و عدل.

تعبیر خواب بالش

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۰۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

محمد بین سیرین گوید: تعبیر خواب آب بینی اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود تعبیر خواب آب بینی. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد تعبیر خواب آب بینیو اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبیر خواب اب دماغ , تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینیاگر بیمار بود، شفا یابد حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، تعبیر خواب آب بینی دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که تعبیر خواب آب بینی از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد اگر بیمار بود، شفا یابد

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبیر خواب اب دماغ , تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید:
تعبیر خواب آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر تعبیر خواب آب بینیبیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند تعبیر خواب آب بینی و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. تعبیر خواب آب بینی اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبیر خواب اب دماغ , تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی  اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، تعبیر خواب آب بینی و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند تعبیر خواب آب بینی که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت تعبیر خواب آب بینی رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

تعبیر خواب آب بینی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۰۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزیاگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی تعبیر خواب آتش سوزیکه افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم تعبیر خواب آتش سوزیکه به سبب این تفحص و پیگیری تعبیر خواب آتش سوزیمعنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم.

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی منزل

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب آتش سوزیاگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با تعبیر خواب آتش سوزیوقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی منزل

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب آتش سوزی اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و تعبیر خواب آتش سوزیکار بسته او گشاده شود. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کندتعبیر خواب آتش سوزی، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی , تعبیر خواب آتش سوزی خانه , تعبیر خواب آتش سوزی ماشین , تعبیر خواب آتش سوزی منزل

در مورد تعبیر خواب آتش سوزی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش سوزی. و اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد و اگر چیزی سوخته بیندتعبیر خواب آتش سوزی دلیل کند کم از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند و اگر بیند در شهری یا محلی تعبیر خواب آتش سوزییا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد، تعبیر خواب آتش سوزیدلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد

تعبیر خواب آتش سوزی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۵۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبنباتاگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، علامت آن است که پیرو جوان به تفاهم می رسند  تعبیر خواب آبنبات و تفریحات دسته جمعی در راه است .اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد  تعبیر خواب آبنباتکه بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

تعبیر خواب آبنبات , تعبیر خواب آبنبات خوردن , تعبیر خواب آبنبات رنگی , تعبیر خواب آبنبات چوبی

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبنباتاگر ببینید که آب نبات درست مى کنید، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد.
اگر ببینید که آب نبات مى خورید، نشانگر یک تفریح  تعبیر خواب آبنباتو گردش دسته جمعى مى باشد.

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

تعبیر خواب آبنبات , تعبیر خواب آبنبات خوردن , تعبیر خواب آبنبات رنگی , تعبیر خواب آبنبات چوبی

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبنباتاگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانه آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید  تعبیر خواب آبنبات و با مخالفت او روبرو می شوید .اگر خواب ببینید  تعبیر خواب آبنباتجعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

تعبیر خواب آبنبات , تعبیر خواب آبنبات خوردن , تعبیر خواب آبنبات رنگی , تعبیر خواب آبنبات چوبی

در مورد تعبیر خواب آبنبات چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبنبات اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت  تعبیر خواب آبنبات و خوشبخت خواهید شد .اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید، نشانه آن است  تعبیر خواب آبنبات که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد.

تعبیر خواب آبنبات

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۴۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

 تعبیر خواب آپارتمانآپارتمان: دوستان خوب داشتن
آپارتمان زیبا: ا تعبیر خواب آپارتمانحتیاط شما را بسوی رستگاری هدایت خواهد کرد
آپارتمان کوچک:  تعبیر خواب آپارتمانتلاشهای شما بیهوده خواهند بود

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آپارتمان , تعبیر خواب خرید آپارتمان , تعبیر خواب گل آپارتمانی , خواب آپارتمان دیدن

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

 در یک آپارتمان هستید: تعبیر خواب آپارتمان مراقب رقیب باشید
 تعبیر خواب آپارتمانمالک یک آپارتمان هستید: مشاجره در فامیل
تنها در یک آپارتمان هستید:  تعبیر خواب آپارتمانتنهایی و ناکامی
 تعبیر خواب آپارتمانبا شخص دیگری در آپارتمان هستید: آسایش در عشق

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آپارتمان , تعبیر خواب خرید آپارتمان , تعبیر خواب گل آپارتمانی , خواب آپارتمان دیدن

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

آپارتمان اجاره کردن:  تعبیر خواب آپارتمانیک اتفاق ناخوشایند خواهد افتاد
 تعبیر خواب آپارتمانبازدید کردن آپارتمان: تحولاتی خواهید داشت

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آپارتمان , تعبیر خواب خرید آپارتمان , تعبیر خواب گل آپارتمانی , خواب آپارتمان دیدن

در مورد تعبیر خواب آپارتمان چقدر می دانید

در یک آپارتمان خود را پنهان میکنید: به شما  تعبیر خواب آپارتمانهدایای پرارزشی خواهند داد.
 تعبیر خواب آپارتمان خواب آپارتمان یک شخص دیگر: دردسر و مشکل به شما نزدیک میشود.

تعبیر خواب آپارتمان

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۴۳ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تماشای آن : تعبیر خواب آتش بازیبه جشنی دعوت خواهید شد
تعبیر خواب آتش بازیآتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش بازی , تعبیر خواب آتش بازی دیدن , آتیش بازی در خواب , خواب آتش بازی دیدن

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش بازیآتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.
تعبیر خواب آتش بازیاگر دخترى در خواب بیند که آتش بازى مى‏کند، دلیل دیدن مکان‏ها دور مى‏باشد.

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش بازی , تعبیر خواب آتش بازی دیدن , آتیش بازی در خواب , خواب آتش بازی دیدن

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب آتش بازیخواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید.

تعبیر خواب آتش بازییک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : تعبیر خواب آتش بازیدیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند.

تعبیر خواب آتش بازییک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش بازی , تعبیر خواب آتش بازی دیدن , آتیش بازی در خواب , خواب آتش بازی دیدن

در مورد تعبیر خواب آتش بازی چقدر می دانید

اچ میلر مى‏گوید:
تعبیر خواب آتش بازی دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن تعبیر خواب آتش بازیاست.

تعبیر خواب آتش بازی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۳۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)