X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگر در خواب ، نشانه این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوشتعبیر خواب آهنگر شما گذاشته خواهد شد

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب کوره آهنگری : تعبیر خواب آهنگر عشق شما نا پایدار است .

یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی

جرقه های یک کوره آهنگری :تعبیر خواب آهنگر مشاجره های سخت عشقی

تعبیر خواب آهنگر شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداختتعبیر خواب آهنگر ، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

حضرت امام جعفر صادق فرمایدتعبیر خواب آهنگر : هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن آهنگر , تعبیر خواب آهنگری , تعبیر خواب آهنگری کردن , تعبیر خواب دیدن اهنگر

در مورد تعبیر خواب آهنگر چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب آهنگر دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک تعبیر خواب آهنگر مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

تعبیر خواب آهنگر

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۲:۵۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب ابر ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده،تعبیر خواب ابر و هر یک تعبیر بخصوص است. اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی داردتعبیر خواب ابر و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

تعبیر خواب ابر , تعبیر خواب دیدن ابر , تعبیر خواب باریدن ابر , تعبیر خواب ابر سیاه

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

تعبیر خواب ابر اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد،تعبیر خواب ابر یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است.تعبیر خواب ابر ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ،تعبیر خواب ابر یعنی ابری که باران ندارد

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

تعبیر خواب ابر , تعبیر خواب دیدن ابر , تعبیر خواب باریدن ابر , تعبیر خواب ابر سیاه

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

تعبیر خواب ابر معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است تعبیر خواب ابر از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آنتعبیر خواب ابر نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود تعبیر خواب ابر و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

تعبیر خواب ابر , تعبیر خواب دیدن ابر , تعبیر خواب باریدن ابر , تعبیر خواب ابر سیاه

در مورد تعبیر خواب ابر چقدر می دانید

تعبیر خواب ابر اگر بیند که بر فزار ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد. اگر بیند که ابر بر سر وی می گذشت، تعبیر خواب ابر دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش تعبیر خواب ابر از وی حاصل شود

تعبیر خواب ابر

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۲:۴۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

تعبیر خواب باطری باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم.تعبیر خواب باطری همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد.تعبیر خواب باطری اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آوریدتعبیر خواب باطری و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی دهد

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب باتری , تعبیر خواب باطری دیدن

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

تعبیر خواب باطری زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است. اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد تعبیر خواب باطری گویای ضعف نیروی شماست و اگر باطری را ترمیم کردیدتعبیر خواب باطری به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت.

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب باتری , تعبیر خواب باطری دیدن

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

تعبیر خواب باطری اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست تعبیر خواب باطری و اگر باطری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت. به هر حال باطری و قوه نماینده قدرت های خارج از وجود و شخصیت ما هستند تعبیر خواب باطری و اندازه آن ها به اندازه باطری و قوه ای که در خواب می بینید بستگی دارد.تعبیر خواب باطری قوه و باطری کوچک کمک مختصر است و باطری بزرگ یاری موثر و عظیم.

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب باتری , تعبیر خواب باطری دیدن

در مورد تعبیر خواب باطری چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:

تعبیر خواب باطری دیدن باطری در خواب ، نشانه آن است که از معاملات مساعدتعبیر خواب باطری منافعی به دست خواهید آورد

تعبیر خواب باطری

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۲:۲۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

تعبیر خواب آشتیابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب استتعبیر خواب آشتی در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می خواهیدتعبیر خواب آشتی و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و تعبیر خواب آشتیاین را می گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید .

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

تعبیر خواب آشتی , تعبیر خواب آشتی با دشمن , تعبیر خواب آشتی با دوست , تعبیر خواب آشتی کردن

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

تعبیر خواب آشتیآشتى کردن با کسى به معنى این است که شما رقیبى بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود داریدتعبیر خواب آشتی. اگر زنى چنین خوابى ببیند، علامت آن است که در زندگى و آینده‏ى خود، کارى او را بسیار ناامید خواهد کرد. اگر تاجرىتعبیر خواب آشتی چنین خوابى را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاترى به فروش مى‏روند.

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

تعبیر خواب آشتی , تعبیر خواب آشتی با دشمن , تعبیر خواب آشتی با دوست , تعبیر خواب آشتی کردن

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

تعبیر خواب آشتیاگر در خواب با کسی که اصلا او را نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است تعبیر خواب آشتیکه کسی به شما نیکی می کند . امام جعفر صادق علیه السلام تعبیر خواب آشتینیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

تعبیر خواب آشتی , تعبیر خواب آشتی با دشمن , تعبیر خواب آشتی با دوست , تعبیر خواب آشتی کردن

در مورد تعبیر خواب آشتی چقدر می دانید

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد
تعبیر خواب آشتی قوت و نیرو مندی
تعبیر خواب آشتیخلق و خو و اعتقاد پسندیده

تعبیر خواب آشتی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۲:۱۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو اگر در خواب آلوی سرخ و سیاه ببیند ، تعبیر خواب آلو دلیل بر مال و ثروت است که نصیبش خواهد شد
تعبیر خواب آلو اگر دز خواب آلوی زرد ببیند ، دلالت بر بیماریی دارد که بر اوتعبیر خواب آلو  و یکی از بستگان نزدیکش عارض می شود

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب آلو , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن , تعبیر خواب الو قرمز

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آوریدتعبیر خواب آلو  مربوط می شود چه اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید اما آلوی زرد در خواب خوب نیست تعبیر خواب آلو چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است تعبیر خواب آلو و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب آلو , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن , تعبیر خواب الو قرمز

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن آلو اگر در فصل آن باشدتعبیر خواب آلو  و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می گوید که شادکام می شوید و توفیق حاصل می کنید . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد تعبیر خواب آلو طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد . تعبیر خواب آلو آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب آلو , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن , تعبیر خواب الو قرمز

در مورد تعبیر خواب آلو چقدر می دانید

تعبیر خواب آلو  چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می دهد .تعبیر خواب آلو  آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد .

تعبیر خواب آلو

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۲:۰۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

اچ میلر مى‏گوید:
تعبیر خواب آلبوم عکسدیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و تعبیر خواب آلبوم عکسدوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد.

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

تعبیر خواب آلبوم عکس , تعبیر خواب آلبوم عکس عروسی , تعبیر خواب عکس و آلبوم , خواب آلبوم عکس دیدن

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:

تعبیر خواب آلبوم عکسـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، تعبیر خواب آلبوم عکس نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

تعبیر خواب آلبوم عکس , تعبیر خواب آلبوم عکس عروسی , تعبیر خواب عکس و آلبوم , خواب آلبوم عکس دیدن

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

تعبیر خواب آلبوم عکس  اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، تعبیر خواب آلبوم عکسنشانه آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

تعبیر خواب آلبوم عکس , تعبیر خواب آلبوم عکس عروسی , تعبیر خواب عکس و آلبوم , خواب آلبوم عکس دیدن

در مورد تعبیر خواب آلبوم عکس چقدر می دانید

تعبیر خواب آلبوم عکس اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه‏ى آن است که تعبیر خواب آلبوم عکسبه زودى همسر و همدمى را که تعبیر خواب آلبوم عکسدلخواه او است به دست مى‏آورد.

تعبیر خواب آلبوم عکس

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۸:۱۷ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آلاچیق : تعبیر خواب آلاچیق شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد .

 تعبیر خواب آلاچیقشما تنها زیر یک آلاچیق هستید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

تعبیر آلاچیق در خواب , تعبیر خواب آلاچیق , تعبیر خواب آلاچیق کوچک , تعبیر خواب آلاچیق چوبی

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:

 تعبیر خواب آلاچیقدیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود تعبیر خواب آلاچیق که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید.

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

تعبیر آلاچیق در خواب , تعبیر خواب آلاچیق , تعبیر خواب آلاچیق کوچک , تعبیر خواب آلاچیق چوبی

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

 تعبیر خواب آلاچیقشما با دیگران زیر آلاچیق هستید :  تعبیر خواب آلاچیقمعشوقتان به ملاقات شما می آید .

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

تعبیر آلاچیق در خواب , تعبیر خواب آلاچیق , تعبیر خواب آلاچیق کوچک , تعبیر خواب آلاچیق چوبی

در مورد تعبیر خواب آلاچیق چقدر می دانید

 تعبیر خواب آلاچیق شما زیر یک آلاچیق خوشه های انگور را می چینید: زندگی زناشوئی شما  تعبیر خواب آلاچیقخوشبخت و موفق خواهد شد.

تعبیر خواب آلاچیق

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۸:۱۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

تعبیر خواب آلات موسیقیتار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله ای استتعبیر خواب آلات موسیقی برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگوئی وتعبیر خواب آلات موسیقی محال اندیشی تعبیر شده است

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

تعبیر خواب آلات موسیقی , تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی , تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب , آلات موسیقی در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

تعبیر خواب آلات موسیقیاگر “چندین” ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شویدتعبیر خواب آلات موسیقی. اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می‌زنی تعبیرش این است که از دنیا می‌رویتعبیر خواب آلات موسیقییا بیماری تو بدتر می‌شود

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

تعبیر خواب آلات موسیقی , تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی , تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب , آلات موسیقی در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

تعبیر خواب آلات موسیقیـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار بهتعبیر خواب آلات موسیقی زندگی شما آسیب خواهند رساند.اگر دختری خواب آلات شکسته و تعبیر خواب آلات موسیقیمستعمل موسیقی را ببیند ،تعبیر خواب آلات موسیقی نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

تعبیر خواب آلات موسیقی , تعبیر خواب دیدن آلات موسیقی , تعبیر دیدن آلات موسیقی در خواب , آلات موسیقی در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آلات موسیقی چقدر می دانید

  تعبیر خواب آلات موسیقی اگر بیننده خواب ببیند که کسی دیگر برای او تار می نوازد نشان آن است که شخصی به او دورغ می گوید تعبیر خواب آلات موسیقیو را به ناروا می ستاید که فریب و نیرنگ در کار است اگربیننده خواب ببیند که تار او شکسته و در عالم خواب تعبیر خواب آلات موسیقیبداند که تار به او تعلق داشته باشد در آینده از تظاهر و ریا کاری و دروغگوئی احتراز کند چون کار بتعبیر خواب آلات موسیقیه رسوائی و بی آبروئی می کشد ولی اگر تار شکسته ببیند و تار به او تعلق نداشته باشد کسی بهتعبیر خواب آلات موسیقی او دروغ می گوید که شرمسار می شود و ندامت می کشد و مجبور می شود عذر گناه بخواهد.

تعبیر خواب آلات موسیقی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۸:۰۶ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج دیدن آرنج در خواب، بدین معنى است که شما کارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهیدتعبیر خواب آرنج ولى در مقابل، دستمزد کمى دریافت مى‏کنید.

تعبیر خواب آرنج اگر دخترى در خواب آرنج خود را رویت کند، دلیل آن بود که با فردى ثروتمندتعبیر خواب آرنج و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد.

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج , تعبیر خواب آرنج دست , تعبیر خواب ارنج , تعبیر خواب آرنج پرمو

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند،نشانه آن است که می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند،سود بجوید.تعبیر خواب آرنج اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است تعبیر خواب آرنج که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج , تعبیر خواب آرنج دست , تعبیر خواب ارنج , تعبیر خواب آرنج پرمو

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود

تعبیر خواب آرنج آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .

آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار

تعبیر خواب آرنج بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج , تعبیر خواب آرنج دست , تعبیر خواب ارنج , تعبیر خواب آرنج پرمو

در مورد تعبیر خواب آرنج چقدر می دانید

تعبیر خواب آرنج اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که تعبیر خواب آرنج بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

تعبیر خواب آرنج

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۵۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستینتعبیر خواب آستین لوک اویتنهاو میگوید : بلند : افتخار کوتاه :تعبیر خواب آستین ضرر گشاد : خشم شد.

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه , تعبیر خواب آستین بلند

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانه آن است که به لذتهای فریبنده تعبیر خواب آستینو ناپایدار دست خواهند یافت 

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه , تعبیر خواب آستین بلند

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستیناین خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی تعبیر خواب آستیندر زندگی خود باشند.

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین , تعبیر خواب آستین پاره , تعبیر خواب آستین کوتاه , تعبیر خواب آستین بلند

در مورد تعبیر خواب آستین چقدر می دانید

تعبیر خواب آستین پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید.تعبیر خواب آستین یخه پاره به شما بی احترامی می شود. پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما تعبیر خواب آستیناگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد

تعبیر خواب آستین

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)