X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

تعبیر خواب باقلا  در مورد باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند. ابن سیرین معتقد است تعبیر خواب باقلا که باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن یک حکم را دارد ولی مولف نفایس الفنون فی عرایس تعبیر خواب باقلا العیون رحمت الله الیه تصریح کرده که باقلای خشکتعبیر خواب باقلا شادی و فرح است و باقلای تر در صورتی که روی بوته و در مزرعه باشد نیکو است.

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

تعبیر خواب باقلا , تعبیر خواب باقلای سبز , تعبیر خواب باقلا سبز , تعبیر خواب باقلا خوردن

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب باقلا دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است.تعبیر خواب باقلا  اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود.

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

تعبیر خواب باقلا , تعبیر خواب باقلای سبز , تعبیر خواب باقلا سبز , تعبیر خواب باقلا خوردن

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

تعبیر خواب باقلا بیماری نزدیک که شفای سریع دارد. خوردن باقلای تر اقدام به کاری است کهتعبیر خواب باقلا  اندوه و کسالت می آورد. پوست کندن باقلا برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که می تواند بی زیان باشد اگر از آن نخورید تعبیر خواب باقلا و از دست بنهید. اگر در خواب ببینیم که باقلا داریم اما آن را دور ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده و از آنتعبیر خواب باقلا  چشم پوشیدیم خواب ما گویای این است که غمی پیش می آید اما دامان ما را نمی گیرد تعبیر خواب باقلا و ما از آن می گذریم و رهائی می یابیم.

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

تعبیر خواب باقلا , تعبیر خواب باقلای سبز , تعبیر خواب باقلا سبز , تعبیر خواب باقلا خوردن

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید

معبران گفته اند:تعبیر خواب باقلا  اگر بیند باقلا داشت، یا کسی بدو داد، یا از خانه بیرون ریخت و از آن تعبیر خواب باقلا هیچ نخورد، او را زیا ندارد، خاصه چون به خانه خود دیده بود.

تعبیر خواب باقلا

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۴۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب انجیل اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شودتعبیر خواب انجیل  و خودرای شود.

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

تعبیر خواب انجیل , تعبیر خواب کتاب انجیل , تعبیر خواب انجیل خوردن , تعبیر خواب خواندن انجیل

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

تعبیر خواب انجیلاگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانه آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تعبیر خواب انجیلتا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما تعبیر خواب انجیلدر مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

تعبیر خواب انجیل , تعبیر خواب کتاب انجیل , تعبیر خواب انجیل خوردن , تعبیر خواب خواندن انجیل

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

تعبیر خواب انجیلاگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسدتعبیر خواب انجیل. اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد تعبیر خواب انجیلو دوستدار ترسایان شود.

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

تعبیر خواب انجیل , تعبیر خواب کتاب انجیل , تعبیر خواب انجیل خوردن , تعبیر خواب خواندن انجیل

در مورد تعبیر خواب انجیل چقدر می دانید

تعبیر خواب انجیل  خواب کتاب انجیل ، نشانه زندگی سالم و بی ضرر وتعبیر خواب انجیل مورد پسند است .

تعبیر خواب انجیل

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۳۷ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز مهمترین‌ بخش‌ نمادین‌ این‌ خواب ‌ میگوید ممکن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شدیدی‌ را تجربه‌می‌کنید تعبیر خواب اجاق گاز و یا سخت‌ در انتظار آن‌ هستید. گفته‌می‌شد که‌ تعبیر خواب اجاق گاز اجاق‌ یا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروری‌،مثمرثمر بودن‌ و یا مثبت‌ اندیشی‌ است‌،

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق گاز روشن , تعبیر خواب شعله اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق خاموش

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز بخصوص اگر بیننده خواب زن باشد. چنانچه مردی این خواب را ببیند که تعبیر خواب اجاق گاز خانواده ای با خصوصیات شناخته شده نداشته باشد خواب او می گوید که وجودش سببتعبیر خواب اجاق گاز گرمی و روشنی کانون خانواده دیگری می شود.

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق گاز روشن , تعبیر خواب شعله اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق خاموش

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز اگر دختری خواب ببیند رویاجاق گاز غذا میپزد ، نشانه آن است که با تعبیر خواب اجاق گاز سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست میدهد. دیدن اجاق گاز در خواب ،تعبیر خواب اجاق گاز نشانه آن است که با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین میرود.

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق گاز روشن , تعبیر خواب شعله اجاق گاز , تعبیر خواب اجاق خاموش

در مورد تعبیر خواب اجاق گاز چقدر می دانید

تعبیر خواب اجاق گاز تون همان اجاق است با معیار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نیز اشاره شده که به تون مراجعه شودتعبیر خواب اجاق گاز چون تعبیر هر دو کلمه تون و اجاق یکی است. دیدن تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و تعبیر خواب اجاق گاز تون یا اجاق خاموشی را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم.

تعبیر خواب اجاق گاز

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۳۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب بال اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافه خود که به سفر رفته است تعبیر خواب بال ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .
تعبیر خواب بال یدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد تعبیر خواب بال و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال لیلا برایت مى‏گوید:
اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى تعبیر خواب بال غم و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

 

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. تعبیر خواب بال 

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال , تعبیر خواب بال داشتن , تعبیر خواب بال زدن , تعبیر خواب بال فرشته

در مورد تعبیر خواب بال چقدر می دانید

تعبیر خواب بال بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت
شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .
تعبیر خواب بال بچه ها بال دارند : ثروت
بالهای شکسته : ضرر مالی

تعبیر خواب بال

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب ارثاگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، تعبیر خواب ارث نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

تعبیر خواب ارث , تعبیر خواب ارث رسیدن , تعبیر خواب ارث بردن , تعبیر خواب ارث و میراث

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
تعبیر خواب ارثبه شما ارث میرسد : 1- یک مرگ در فامیل 2- در کارهایتان بسیار دقت کنید .
از یک شخص نا شناس تعبیر خواب ارثبه شما ارث میرسد : منفعت مالی
با دیگر اعضا فامیل تعبیر خواب ارثبر سر ارث مشاجره میکنید : ضرر مالی
افراد نزدیک فامیل را به تعبیر خواب ارثعنوان وارث انتخاب میکنید:درمشکلات غرق میشوید

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

تعبیر خواب ارث , تعبیر خواب ارث رسیدن , تعبیر خواب ارث بردن , تعبیر خواب ارث و میراث

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

لیلا برایت می‏گوید:

تعبیر خواب ارثدلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول میشود.

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

تعبیر خواب ارث , تعبیر خواب ارث رسیدن , تعبیر خواب ارث بردن , تعبیر خواب ارث و میراث

در مورد تعبیر خواب ارث چقدر می دانید

تعبیر خواب ارثبه شما ارث نمیرسد : مرگ یک برادر یا یک خواهر
شما را از ارث محروم میکنند : تعبیر خواب ارثناکامی و شکست بزرگ
تعبیر خواب ارثیکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید : پول فراوان
تعبیر خواب ارث دیگران از ارث محروم شده اند : یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد

تعبیر خواب ارث

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: استغفار کردنتعبیر خواب استغفار درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالی،ر چهارم: توبه کردن از گناهان.  

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استغفار اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، تعبیر خواب استغفارلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل.

ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب استغفار: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استغفار دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزشتعبیر خواب استغفار می خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود.

اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد.تعبیر خواب استغفار اگر بیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود تعبیر خواب استغفار و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

تعبیر خواب استغفار

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۵۳ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای تعبیر خواب اسباب بازی دیگر تجسم می یابند. عروسک بی اعتقادی و سستتعبیر خواب اسباب بازی رائی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده . اگر عروسک به کسی می دهید خواب شما می گویدتعبیر خواب اسباب بازی به نیرنگ و فریب متوسل می شوید و کاری می کنید که برای شما می تواندتعبیر خواب اسباب بازی دل خوش کننده باشد اما برای دیگری بی محتوا و پوچ است.

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی , تعبیر خواب اسباب بازی فروشی , تعبیر خواب اسباب بازی هدیه گرفتن , تعبیر خواب ماشین اسباب بازی

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی اگر عروسک به کسی می دهید خواب شما می گوید به نیرنگ و فریب متوسل می شوید و کاری می کنیدتعبیر خواب اسباب بازی که برای شما می تواند دل خوش کننده باشدتعبیر خواب اسباب بازی اما برای دیگری بی محتوا و پوچ است.

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی , تعبیر خواب اسباب بازی فروشی , تعبیر خواب اسباب بازی هدیه گرفتن , تعبیر خواب ماشین اسباب بازی

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می شود و چنانچه زن جوانی هستید صاحب فرزند می شوید یا ضمیر نا خودآگاه تان ضرورت وجود یک فرزندتعبیر خواب اسباب بازی را تذکر می دهد. اسباب بازیهای دیگر با توجه به نوع آن ها می توانند تعبیر و معانی مختاف داشته باشد. اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شان شما می شود.اگر در خوابتعبیر خواب اسباب بازی طناب بازی می کنید خواب تان به شما می گوید از کاری که توفیق حاصل نکرده اید منصرف شوید و تکرار نکنید چون هر قدر بدوید باز در جای اولیه خواهید بود و جز تعبیر خواب اسباب بازی خستگی چیزی برای شما باقی نمی گذارد

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی , تعبیر خواب اسباب بازی فروشی , تعبیر خواب اسباب بازی هدیه گرفتن , تعبیر خواب ماشین اسباب بازی

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید

تعبیر خواب اسباب بازی اگر خود را در یک فروشگاه اسباب بازی دیدید در آینده نزدیک عده ای گرد شما را می‌گیرند که تعبیر خواب اسباب بازی می‌خواهند شما را به انجام کاری وا دارند که آن عمل سود بخش نیست. آتیانوس می‌گفت در دختران و پسران جوان اشتیاق بهتعبیر خواب اسباب بازی ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی به صورت اسباب بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می‌یابد.حیوانات بخصوص تعبیر خواب اسباب بازی حشرات مدل و بازیچه که غالبا از پلاستیک تعبیر خواب اسباب بازی ساخته می‌شود رنجی است که از نیش زبان مردم می‌برید.

تعبیر خواب اسباب بازی

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۵۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

آناناس : تعبیر خواب آناناسدعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره دیدن آناناس در خواب ، تعبیر خواب آناناسعلامت سعادتمند شدن است.

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

تعبیر خواب آناناس , تعبیر خواب آناناس خوردن , تعبیر خواب آناناس ابن سیرین , تعبیر خواب میوه آناناس

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

تعبیر خواب آناناسدیدن آناناس در خواب، علامت سعادتمند شدن است.اگر خواب ببینید در هنگام مهیا کردن آناناس تعبیر خواب آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را می خراشد، علامت آن است که پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد تعبیر خواب آناناسکه سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد.

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

تعبیر خواب آناناس , تعبیر خواب آناناس خوردن , تعبیر خواب آناناس ابن سیرین , تعبیر خواب میوه آناناس

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

تعبیر خواب آناناساگر دیدید در حال خریدن آناناس مى‏باشید، بدانید که روزهاى شاد و خوشحال‏کننده‏اى تعبیر خواب آناناسدر انتظار شما است.

اگر آناناس بخورید، دلیل بر این بود که در حال تعبیر خواب آناناسدعوت شدن به یک مهمانى بزرگ مى‏باشید.

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

تعبیر خواب آناناس , تعبیر خواب آناناس خوردن , تعبیر خواب آناناس ابن سیرین , تعبیر خواب میوه آناناس

در مورد تعبیر خواب آناناس چقدر می دانید

تعبیر خواب آناناس اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید، نشانه‏ى این است که در آینده‏اى نه تعبیر خواب آناناسچندان دور پیروزى درخشانى در انتظار شما مى‏باشد.

تعبیر خواب آناناس

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۳۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشمدیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. تعبیر خواب ابریشم لباس ابریشمی همان طور که در زنان به تعبیر خواب ابریشمزیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است.

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبیر خواب کرم ابریشم , تعبیر خواب پارچه ابریشم

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب ابریشم ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام تعبیر خواب ابریشم تعبیر خواب ابریشمبود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود.

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبیر خواب کرم ابریشم , تعبیر خواب پارچه ابریشم

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشماگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و تعبیر خواب ابریشمبه دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد تعبیر خواب ابریشمبیماری تعبیر خواب ابریشماست. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبیر خواب کرم ابریشم , تعبیر خواب پارچه ابریشم

در مورد تعبیر خواب ابریشم چقدر می دانید

تعبیر خواب ابریشم اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا تعبیر خواب ابریشمو شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد. تعبیر خواب ابریشم عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

تعبیر خواب ابریشماگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم تعبیر خواب ابریشمبه خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زان را نیکو.

تعبیر خواب ابریشم

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۰۷ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاقاتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و بهتعبیر خواب اتاق آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و تعبیر خواب اتاقاگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود .

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل , تعبیر خواب اتاق کار

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاقاگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین تعبیری آنست که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد دیدن اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد تعبیر خواب اتاقدیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است، اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت استتعبیر خواب اتاق اگر مجموعه ای از اتاقها را ببیند، دلیل آن باشد که عده ای از زنانتعبیر خواب اتاق با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل , تعبیر خواب اتاق کار

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاقاتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقفتعبیر خواب اتاق آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان داردتعبیر خواب اتاق فراخی روزی است و گشادگی امور.

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل , تعبیر خواب اتاق کار

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه ای نو و والاست که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهدتعبیر خواب اتاق اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آنست که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه او خودش هم نمی‌داند چیستتعبیر خواب اتاق اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر انست که باید مرگ را مهیا بود و رخت به سرایی دیگر کشید اگر اتاقهای خالی را در خواب ببیند،تعبیر خواب اتاق دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که به بطالت و بی حوصلگی گذرانده متاسف است.

تعبیر خواب اتاق

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۰۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)