X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پروازپرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید.تعبیر خواب پرواز این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید کهتعبیر خواب پرواز پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی تعبیر خواب پروازدر زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی تعبیر خواب پروازفرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید.

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پروازاگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمینتعبیر خواب پرواز بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسیدتعبیر خواب پرواز و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پروازاگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، تعبیر خواب پروازدلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد تعبیر خواب پروازو عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

در مورد تعبیر خواب پرواز چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرواز از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهدتعبیر خواب پرواز یا کنیزکی خرد.حضرت امام جعفر صادق فرماید: پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: تعبیر خواب پروازحج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ

تعبیر خواب پرواز

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۲۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب رنگرنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ درخواب، تعبیر خواب رنگمردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جام ها و تعبیر خواب رنگغیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

تعبیر خواب رنگ سفید , تعبیر خواب رنگ قرمز , تعبیر خواب رنگ سبز , تعبیر خواب رنگ آبی

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

تعبیر خواب رنگو رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، تعبیر خواب رنگ ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

تعبیر خواب رنگ سفید , تعبیر خواب رنگ قرمز , تعبیر خواب رنگ سبز , تعبیر خواب رنگ آبی

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

تعبیر خواب رنگامکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. تعبیر خواب رنگ در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. روی هم رفته رنگ سفید خوب است. زرد غم و رنج و بیماری است. تعبیر خواب رنگسیاه و غرور و افتخار و جاه و عزت است. سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط. سبز خرمی است تعبیر خواب رنگ ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

تعبیر خواب رنگ سفید , تعبیر خواب رنگ قرمز , تعبیر خواب رنگ سبز , تعبیر خواب رنگ آبی

در مورد تعبیر خواب رنگ چقدر  می دانید

تعبیر خواب رنگ به مقدار و قیمت جامه و رنگ زرد بیماری بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب، دلیل کسی بود تعبیر خواب رنگکه بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.  

تعبیر خواب رنگ

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۱۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

از امام صادق علیه السلام نقل شده تعبیر خواب زخم که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت تعبیر خواب زخم زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد.اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کردهتعبیر خواب زخم به شما سود می رساند. مرحوم مجلسی می تعبیر خواب زخم گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب زخم اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابدتعبیر خواب زخم و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز تعبیر خواب زخم جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب زخم اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، تعبیر خواب زخم دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

تعبیر خواب زخم , تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو , تعبیر خواب زخم دست , تعبیر خواب زخمی شدن با گلوله

در مورد تعبیر خواب زخم چقدر  می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب زخم دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. تعبیر خواب زخم سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند. جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می رفتتعبیر خواب زخم ، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشدتعبیر خواب زخم . اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش تعبیر خواب زخم یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

تعبیر خواب زخم

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۱۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و بهتعبیر خواب دختر نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را نداریدتعبیر خواب دختر نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیستتعبیر خواب دختر بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد.

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید و تعبیر خواب دختر اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید. اگر در خواب دختری چیزیتعبیر خواب دختر به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید.

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دختری برگرفته و می برد،تعبیر خواب دختر دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دختری شده بود،تعبیر خواب دختر دلیل بر غم و اندوه کند.  

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

تعبیر خواب دختر , تعبیر خواب دختربچه , تعبیر خواب دختر جوان , تعبیر خواب دختر دار شدن چیست

در مورد تعبیر خواب دختر چقدر  می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب دختر دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، تعبیر خواب دختر دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است.تعبیر خواب دختر اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیندتعبیر خواب دختر دختر به کسی داد، دلیل که از او خرمی بدان کس رسد

تعبیر خواب دختر

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۰۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

تعبیر خواب پیرشدن

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

تعبیر خواب پیرشدنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهدتعبیر خواب پیرشدن. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر تعبیر خواب پیرشدناو را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است…

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

تعبیر خواب پیر شدن , تعبیر خواب پیر شدن صورت , تعبیر خواب پیر شدن جوان , تعبیر خواب پیر شدن مرده

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

تعبیر خواب پیرشدناگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواریتعبیر خواب پیرشدن و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید تعبیر خواب پیرشدنسالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

تعبیر خواب پیر شدن , تعبیر خواب پیر شدن صورت , تعبیر خواب پیر شدن جوان , تعبیر خواب پیر شدن مرده

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

آنلی بیتون می‏گوید:

تعبیر خواب پیرشدناگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه‏ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما استتعبیر خواب پیرشدن. اگر خواب ببینید که پیر شده‏اید، نشانه‏ی موفقیت در انجام کارها است.

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

تعبیر خواب پیر شدن , تعبیر خواب پیر شدن صورت , تعبیر خواب پیر شدن جوان , تعبیر خواب پیر شدن مرده

در مورد تعبیر خواب پیرشدن چقدر می دانید

جابر مغربی گوید:تعبیر خواب پیرشدن اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود. تعبیر خواب پیرشدناگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، تعبیر خواب پیرشدندلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود. 

تعبیر خواب پیرشدن

+ نوشته شده در ۵/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۱:۱۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

تعبیر خواب دست

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

 تعبیر خواب دستدر خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود  تعبیر خواب دستمگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی  تعبیر خواب دستدیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است  تعبیر خواب دستکه دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است.

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن , دست در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:  تعبیر خواب دستاگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، تعبیر خواب دست دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است تعبیر خواب دست، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن , دست در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

 تعبیر خواب دستاگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. تعبیر خواب دست اگر بیند که کفهای دست بر هم  تعبیر خواب دستمی زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

تعبیر خواب دست , تعبیر خواب دست قطع شده , تعبیر خواب دست دادن , دست در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب دست چقدر می دانید

 تعبیر خواب دست  اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست تعبیر خواب دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. تعبیر خواب دست اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد،  تعبیر خواب دستدلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دست

+ نوشته شده در ۵/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۱:۱۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب ماه دیدن ماه به خواب، دلیل وزیر بود. اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود تعبیر خواب ماه. محمدبن سیرین گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود تعبیر خواب ماه. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند.

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران  , تعبیرخواب ماه شمسی

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب ماهاگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود تعبیر خواب ماهو بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. تعبیر خواب ماهاگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را تعبیر خواب ماهیکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران  , تعبیرخواب ماه شمسی

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب ماهاگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، تعبیر خواب ماه دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی تعبیر خواب ماهبیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران  , تعبیرخواب ماه شمسی

در مورد تعبیر خواب ماه چقدر می دانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ تعبیر خواب ماه  دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانه کامیابی تعبیر خواب ماهدر امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

۲ـ تعبیر خواب ماه اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، تعبیر خواب ماه علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

تعبیر خواب ماه

+ نوشته شده در ۵/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۱:۰۶ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

د تعبیر خواب ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب ریشریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است تعبیر خواب ریشکه تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها. اگر کسی ریشهای خود تعبیر خواب ریشرا دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی تعبیر خواب ریشوی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند.

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریشنوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی تعبیر خواب ریشمرد تعبیر می شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیستتعبیر خواب ریش. مثلا یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریشاگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته استتعبیر خواب ریش، دلیل که آهستگی و بردباری او تعبیر خواب ریشزیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

تعبیر خواب ریش , تعبیر خواب ریش درآوردن زن , تعبیر خواب ریش و سبیل , تعبیر خواب تراشیدن ریش

در مورد تعبیر خواب ریش چقدر می دانید

بعضی از معبران گویند: تعبیر خواب ریش اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیندتعبیر خواب ریش که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداختتعبیر خواب ریش، دلیل که مالش از دست برود.

تعبیر خواب ریش

+ نوشته شده در ۵/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۰:۵۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

تعبیر خواب پلک

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلکپلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. تعبیر خواب پلکچنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد تعبیر خواب پلک و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید.

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن , تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلکمژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و تعبیر خواب پلکشب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید. این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند. اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد تعبیر خواب پلک منزوی و تنها می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید تعبیر خواب پلک اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن , تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. تعبیر خواب پلکچنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش تعبیر خواب پلکسفید شده عملی مرتکب می شود که نزد مردم بی شخصیت می شود پشت سر او بد خواهند گفت.  

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پلک بلند , تعبیر خواب پلک زدن , تعبیر خواب پلک چشم

در مورد تعبیر خواب پلک چقدر می دانید

تعبیر خواب پلک اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید تعبیر خواب پلکدید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند وچنانچه تعبیر خواب پلک ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان تعبیر خواب پلکفاقد مژگان می باشد تعبیر بر عکس است

تعبیر خواب پلک

+ نوشته شده در ۴/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۵:۳۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خونتعبیر خواب خون . بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش تعبیر خواب خون مراجعه کنید به یاد می تعبیر خواب خون آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون , تعبیر خواب خون دماغ , تعبیر خواب خون امدن از سر , تعبیر خواب خون دماغ شدن

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد.تعبیر خواب خون به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم کهتعبیر خواب خون دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است.

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون , تعبیر خواب خون دماغ , تعبیر خواب خون امدن از سر , تعبیر خواب خون دماغ شدن

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون اگر ببینیم لباسهایمان خون آلود شده بدنام می شویم و به ما تهمت می زنندتعبیر خواب خون و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم. چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیمتعبیر خواب خون که گرفتاری و ابتلاء دارد. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری استتعبیر خواب خون ولی مواضع آن فرق می کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون , تعبیر خواب خون دماغ , تعبیر خواب خون امدن از سر , تعبیر خواب خون دماغ شدن

در مورد تعبیر خواب خون چقدر می دانید

تعبیر خواب خون اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند.تعبیر خواب خون اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت،تعبیر خواب خون دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب خون

+ نوشته شده در ۴/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۵:۲۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)