X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمعشمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیندتعبیر خواب شمع که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود. اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اتعبیر خواب شمعگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند .تعبیر خواب شمع برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان , تعبیر خواب سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمعدیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: فرزند. چهارم: عروسی.تعبیر خواب شمع پنجم: فرمانروائی. ششم: مهتری. هفتم: سرای. هشتم: شادی. نهم: علم. دهم: توانگری. یازدهم: عیش.تعبیر خواب شمع دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: زن. چهاردهم: چنانکه بیننده بیند.

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان , تعبیر خواب سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمعاگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، تعبیر خواب شمعدلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از تعبیر خواب شمعاین چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان , تعبیر خواب سفید

در مورد تعبیر خواب شمع چقدر می دانید

تعبیر خواب شمع اگر از سفال بود آن زن از مردمانِ عامه بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. تعبیر خواب شمعاگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، تعبیر خواب شمعدلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد. حضرت دانیال گوید: اگر زن دارد پس آورد. تعبیر خواب شمعاگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر غایب بود از سفر بازآید.

تعبیر خواب شمع

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۰۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگچنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است.تعبیر خواب تفنگ ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی تعبیر خواب تفنگکند. تفنگ دوست است و دوست صادق است.

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگ , تعبیر خواب تفنگ گرفتن , تعبیر خواب تفنگ شکاری , تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگبرای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.  

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگ , تعبیر خواب تفنگ گرفتن , تعبیر خواب تفنگ شکاری , تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگچنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستید بر او متکی باشید و اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد بود. تعبیر خواب تفنگبرای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و تعبیر خواب تفنگشوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب تفنگ , تعبیر خواب تفنگ گرفتن , تعبیر خواب تفنگ شکاری , تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
1ـ  تعبیر خواب تفنگ دیدن تفنگ شکاری در خواب ، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان ،تعبیر خواب تفنگ شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .
2ـ تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب ، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می شوید تعبیر خواب تفنگکه رفته رفته خلق و خوی تعبیر خواب تفنگملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می گردد

تعبیر خواب تفنگ

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۱۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرواگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی تعبیر خواب ابرودینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است
اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشدتعبیر خواب ابرو که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیستتعبیر خواب ابرو نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند. نداشتن ابرو تعبیر خواب ابرودر خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای تعبیر خواب ابروافزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم تعبیر خواب ابرومحترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی تعبیر خواب ابروگویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ابروی خودتان : یک منفعت مالی

تعبیر خواب ابروابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ

ابروهای سیاه : شادی بزرگ

ابروهای کلفت : پول

تعبیر خواب ابرو ابروهای باریک : غم بزرگ

ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق

تعبیر خواب ابرو

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۱۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب رودخانهرود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد. تعبیر خواب رودخانه اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گِل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد تعبیر خواب رودخانه به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب رودخانه , تعبیر خواب رودخانه خروشان , تعبیر خواب رودخانه یخ زده , رودخانه در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب رودخانهاگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، تعبیر خواب رودخانه مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب رودخانه , تعبیر خواب رودخانه خروشان , تعبیر خواب رودخانه یخ زده , رودخانه در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب رودخانه ولی اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی آورد. اگر در آب تعبیر خواب رودخانهصاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید. اگر رودخانه ماهیان بسیار تعبیر خواب رودخانهداشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل تعبیر خواب رودخانهو مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

تعبیر خواب رودخانه , تعبیر خواب رودخانه خروشان , تعبیر خواب رودخانه یخ زده , رودخانه در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب رودخانه چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب رودخانه نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند. تعبیر خواب رودخانه آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی ولی غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که تعبیر خواب رودخانهجمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند. اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد تعبیر خواب رودخانه آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می شوید.

تعبیر خواب رودخانه

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۰۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریبا همان تعبیر ی را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای استتعبیر خواب کلید  برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خوردتعبیر خواب کلید  خواب شما می گوید قدرت تعبیر خواب کلید انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید.

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن , تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب کلید  دیدن کلید، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن. اگر بیندتعبیر خواب کلید  که کلید بسیار داشت، دلیل است که بزرگی یابد. تعبیر خواب کلید حضرت دانیال گوید: اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت، دلیل قوت بود

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن , تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است.

تعبیر خواب کلید  اول: بشارت. دوم: فرج ازغم. سوم: شفا از بیماری. چهارم: یافتن مراد. پنجم: قوت دین. تعبیر خواب کلید ششم: گذاردن حاجت. هفتم: اجابت دعا. هشتم: علم.

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید , تعبیر خواب کلید طلایی , تعبیر خواب کلید دادن , تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده

در مورد تعبیر خواب کلید چقدر می دانید

تعبیر خواب کلید  اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کردتعبیر خواب کلید  یا امکان به دست نمی آورید. اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید تعبیر خواب کلید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید. اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد تعبیر خواب کلید و راه موفقیت را به رویتان می گشاید. اگر تعبیر خواب کلید دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید

تعبیر خواب کلید

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۵۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید:  تعبیر خواب شیطادیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، تعبیر خواب شیطا که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود تعبیر خواب شیطا، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

تعبیر خواب شیطان , تعبیر خواب شیطان دیدن , تعبیر خواب شیطان اکا , تعبیر خواب شیطان امام صادق

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

 تعبیر خواب شیطااگر ابلیس را در خواب ببیند ، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو ، بی اعتقاد ، فریبکار بی شرم و  تعبیر خواب شیطانا امید از خوبیها و تیکیها که همواره دیگران را به تعبیر خواب شیطا بدی و شر می خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است

 تعبیر خواب شیطااگر ببیند با شیطان جنگید و او را مغلوب کرد ، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

تعبیر خواب شیطان , تعبیر خواب شیطان دیدن , تعبیر خواب شیطان اکا , تعبیر خواب شیطان امام صادق

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
1 تعبیر خواب شیطاـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. تعبیر خواب شیطا برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.

2ـ اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی  تعبیر خواب شیطامناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.

 تعبیر خواب شیطا اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از  تعبیر خواب شیطادوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

تعبیر خواب شیطان , تعبیر خواب شیطان دیدن , تعبیر خواب شیطان اکا , تعبیر خواب شیطان امام صادق

در مورد تعبیر خواب شیطان چقدر می دانید

 تعبیر خواب شیطان . اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود تعبیر خواب شیطا، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابلیس رامطیع شد، تعبیر خواب شیطا دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد.

تعبیر خواب شیطان

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۵۳ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب شنا: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُردتعبیر خواب شنا، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابرمغربی گویدتعبیر خواب شنا اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. تعبیر خواب شنااگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گرددتعبیر خواب شنا. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

 

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه , تعبیر خواب شنا در دریاچه

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنادر خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن تعبیر خواب شنادر آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه , تعبیر خواب شنا در دریاچه

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب شناشنا کردن : زندگی بی دغدغه
در آبهای کدر : مانع
تعبیر خواب شناغرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی
شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه
تعبیر خواب شناتماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه , تعبیر خواب شنا در دریاچه

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب شنااگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . تعبیر خواب شنااما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .
2ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ،تعبیر خواب شنا نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد .

3ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، تعبیر خواب شنا نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است

تعبیر خواب شنا

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۴۷ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر می دانید

تعبیر خواب سوسمارسوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است که از زبان عربی به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد. گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اند به همین علت تعبیر خواب سوسمارگوشت سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست تعبیر خواب سوسمارو دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید. کرمانی علیه الرحمه نوشته تعبیر خواب سوسمار(سوسمار مردی است عرب و بیابانی) این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه در اسلام نیز ماند.

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر  می دانید

تعبیر خواب سوسمار , تعبیر خواب سوسمار سبز , تعبیر خواب سوسمار سیاه , تعبیر خواب سوسمار کوچک

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر  می دانید

تعبیر خواب سوسمارخوردن گوشت سوسمار در خواب، دلیل منفعت کند. اگر بیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت،تعبیر خواب سوسمار دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود.

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر  می دانید

تعبیر خواب سوسمار , تعبیر خواب سوسمار سبز , تعبیر خواب سوسمار سیاه , تعبیر خواب سوسمار کوچک

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر  می دانید

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب سوسمارسوسمار ، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود. اگر بیند سوسمار او را بگزید،تعبیر خواب سوسمار دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر بیند سوسمار بکشت، تعبیر خواب سوسماردلیل که دشمن را قهر کند.

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر  می دانید

تعبیر خواب سوسمار , تعبیر خواب سوسمار سبز , تعبیر خواب سوسمار سیاه , تعبیر خواب سوسمار کوچک

در مورد تعبیر خواب سوسمار چقدر  می دانید

تعبیر خواب سوسمار چنین شخصی اگر راننده است و رانندگی می کند بهتر است چندی از شهر خارج نشود یا اگر کسی بزمچه یا سوسمار در خواب ببیندتعبیر خواب سوسمار خوب است مدتی از اقدام به مسافرت خودداری کندتعبیر خواب سوسمار. البته باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می باشند. تمساح که در آب زندگی می کند تعبیر خواب سوسمارو شکار خود را نیز در آب های کم عمق می یابد تعبیر ی دیگر دارد.

تعبیر خواب سوسمار

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۴۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردناگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد تعبیر خواب بغل کردن. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. تعبیر خواب بغل کردن اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل گرفتن , تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق , تعبیر خواب بغل گرفتن مرده , تعبیرخواب بغل کردن مرد نامحرم

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردندر آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . تعبیر خواب بغل کردناگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد . اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست تعبیر خواب بغل کردندر خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید تعبیر خواب بغل کردنکه نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل گرفتن , تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق , تعبیر خواب بغل گرفتن مرده , تعبیرخواب بغل کردن مرد نامحرم

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردنآغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا تعبیر خواب بغل کردنمی کند و غالبا خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید تعبیر خواب بغل کردن نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل گرفتن , تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق , تعبیر خواب بغل گرفتن مرده , تعبیرخواب بغل کردن مرد نامحرم

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردن در آغوش گرفتن گربه حسودی است ، اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد تعبیر خواب بغل کردنو اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید تعبیر خواب بغل کردن. در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب بغل کردن

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۳۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگتعبیر خواب یوزپلنگآنلی بیتون مى‏گوید:
اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید ، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد .
اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید ، نشانهآن است که در زندگی توفیق خواهید یافتتعبیر خواب یوزپلنگ . و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد .
تعبیر خواب یوزپلنگاگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شما را تعقیب می کند ،تعبیر خواب یوزپلنگ نشانه آن است که احتمالا افرادی که به شما وعده هایی داده اند ، از گفته های خود پشیمان خواهند شد .

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب یوزپلنگ سفید , تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ , یوزپلنگ در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگیوزپلنگ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزپلنگی تعبیر خواب یوزپلنگرام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید.تعبیر خواب یوزپلنگ اگر ببینید یوزپلنگ در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می تعبیر خواب یوزپلنگبینید و اگر شما یوزپلنگ راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوزپلنگ خوب نیست.

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب یوزپلنگ سفید , تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ , یوزپلنگ در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:
تعبیر خواب یوزپلنگیوز در خواب دشمنى بود فرومایه. اگر بیند که با یوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ایمن شود.تعبیر خواب یوزپلنگ اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بیند تعبیر خواب یوزپلنگکه با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب یوزپلنگ سفید , تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ , یوزپلنگ در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب یوزپلنگدیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب یوزپلنگ دیدن یوزپلنگ در خواب، به رفعت، شکوه و سربلندی تعبیر خواب یوزپلنگ همراه با خشم و ستیزهجویی تعبیر میشود.

تعبیر خواب یوزپلنگ

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۲۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)