X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمهبرخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساندتعبیر خواب چکمه. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که تعبیر خواب چکمهقدرت و شوکت مرد را تاکید می کند و جلوه می دهد.

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمه قهوه ای , تعبیر خواب چکمه , تعبیر خواب چکمه مشکی , تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمهدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی تعبیر خواب چکمهو سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد .

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمه قهوه ای , تعبیر خواب چکمه , تعبیر خواب چکمه مشکی , تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمهکفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. تعبیر خواب چکمهاگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردتعبیر خواب چکمهد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشیتعبیر خواب چکمه جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

تعبیر خواب چکمه قهوه ای , تعبیر خواب چکمه , تعبیر خواب چکمه مشکی , تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

چکمه

تعبیر خواب چکمهچکمه نو : خبرهای خوشایند

خیلی تنگ : زندگی مشکل

چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد

تعبیر خواب چکمه خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست

تعبیر خواب چکمه

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۸:۵۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآناگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود.تعبیر خواب قرآن اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. تعبیر خواب قرآناگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد.

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قرآنی , تعبیر خواب قرآن خواندن , تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآناگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن تعبیر خواب قرآنشنید، دلیل که دینش قوی شود.

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قرآنی , تعبیر خواب قرآن خواندن , تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآندیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می تعبیر خواب قرآنخواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآن , تعبیر خواب قرآنی , تعبیر خواب قرآن خواندن , تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن

در مورد تعبیر خواب قرآن چقدر می دانید

تعبیر خواب قرآن دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این تعبیر خواب قرآناست که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. اگر کسی تعبیر خواب قرآندر خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن تعبیر خواب قرآنقرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

تعبیر خواب قرآن

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۸:۴۶ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب غسل کردن اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد تعبیر خواب غسل کردن و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، تعبیر خواب غسل کردن اگر بنده ای بیند خلاصی یابد

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب غسل کردن , تعبیر خواب غسل کردن مرده , تعبیر خواب غسل کردن میت , تعبیر خواب غسل کردن در خواب

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب غسل کردنمثلا در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آنها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم. تعبیر خواب غسل کردن این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می یابد تعبیر خواب غسل کردن ولی در این میان سه شرط وجود دارد

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب غسل کردن , تعبیر خواب غسل کردن مرده , تعبیر خواب غسل کردن میت , تعبیر خواب غسل کردن در خواب

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب غسل کردنغسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری. این هر دو در تعبیر فرق می کند. روی هم رفته شستن تعبیر خواب غسل کردناگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را. اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار تعبیر خواب غسل کردنغسل می کنیم از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاری های دست و پاگیر نجات می یابیم

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب غسل کردن , تعبیر خواب غسل کردن مرده , تعبیر خواب غسل کردن میت , تعبیر خواب غسل کردن در خواب

در مورد تعبیر خواب غسل کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب غسل کردن  غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت. همین طور آب باید سرد باشد تعبیر خواب غسل کردن چون تعبیر آب گرم فرق می کند که در زیر می نویسیم. سوم مقدار آب است که اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیر ی دیگر پیدا می کند. تعبیر خواب غسل کردن اگر در خواب ببینید که دیگری را می شویید خدمتی در جهت او انجام می دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می شود. تعبیر خواب غسل کردناگر آب اندک و قلیل یا تیره و کدر باشد غم و گرفتاری است تعبیر خواب غسل کردنهمین طور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتیبی که گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود.

تعبیر خواب غسل کردن

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۸:۰۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدناما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ تعبیر خواب غرق شدن اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنی تعبیر خواب غرق شدند تا به مقام درخوریدست یابد . 3ـ اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است که از مرگ کس یعزادار خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

نلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب غرق شدناگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به تعبیر خواب غرق شدنشهرت و ثروت دست خواهید یافت .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای تعبیر خواب غرق شدن نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد .
3ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب غرق شدناگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز تعبیر خواب غرق شدناو را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدنحضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسیار.
دوم: بخت واقبال درکارها.
تعبیر خواب غرق شدن سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
چهارم: منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۵۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خوابتخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی تعبیر خواب تخت خوابکه تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است. چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است تعبیر خواب تخت خواب این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد. تعبیر خواب تخت خواب این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خواب , تعبیر خواب تخت خواب کودک , تعبیر خواب تخت خواب خریدن , تعبیر خواب تخت خواب دو نفره

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خوابتخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است تعبیر خواب تخت خواب. چنان چه مردی ببیند تخت خواب ش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعبیر خواب تخت خوابتعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد.

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خواب , تعبیر خواب تخت خواب کودک , تعبیر خواب تخت خواب خریدن , تعبیر خواب تخت خواب دو نفره

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خواب اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا تعبیر خواب تخت خوابهمسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد. بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است تعبیر خواب تخت خواب این می گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می افتد

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خواب , تعبیر خواب تخت خواب کودک , تعبیر خواب تخت خواب خریدن , تعبیر خواب تخت خواب دو نفره

در مورد تعبیر خواب تخت خواب چقدر می دانید

تعبیر خواب تخت خواب چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خواب ی مجلل ببینند می تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و تعبیر خواب تخت خوابهمسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف تعبیر خواب تخت خواب زن و شوهر است. اگر در خواب روی تخت خواب ی که می خواب تعبیر خواب تخت خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر می روید و این سفر را با همسرتان انجام می دهید.

تعبیر خواب تخت خواب

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۴۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

تعبیر خواب توت فرنگیتوت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد. دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیستتعبیر خواب توت فرنگی چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم. توت سرخ غم تعبیر خواب توت فرنگیو رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

 

تعبیر خواب توت فرنگی , تعبیر خواب توت سفید , تعبیر خواب توت سفید و سیاه , تعبیر خواب توت

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

تعبیر خواب توت فرنگیتوت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابدتعبیر خواب توت فرنگی. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه تعبیر خواب توت فرنگیبه وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

تعبیر خواب توت فرنگی , تعبیر خواب توت سفید , تعبیر خواب توت سفید و سیاه , تعبیر خواب توت

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

تعبیر خواب توت فرنگیاگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن توتتعبیر خواب توت فرنگی در خواب بر سه وجه است. اول: مال دنیا، دوم: منفعت از کسب خویش،تعبیر خواب توت فرنگی سوم: منازعه از بهر زن.  

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

تعبیر خواب توت فرنگی , تعبیر خواب توت سفید , تعبیر خواب توت سفید و سیاه , تعبیر خواب توت

در مورد تعبیر خواب توت فرنگی چقدر می دانید

تعبیر خواب توت فرنگی جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است. برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیستتعبیر خواب توت فرنگی اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده. 

تعبیر خواب توت فرنگیتوت شیرین خوردن در خواب ، روزی است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است. محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر استتعبیر خواب توت فرنگی. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند. ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب توت فرنگی اگر بیند توت شیرین می خورد، دلیل که از مردی جوانمرد، صلت وعطا یابد…

تعبیر خواب توت فرنگی

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۴۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

تعبیر خواب صندلیدر خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشدتعبیر خواب صندلی و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و تعبیر خواب صندلیبا همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست. اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کارتعبیر خواب صندلی و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می کند حرفه اش تعبیر خواب صندلیمطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد.

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

تعبیر خواب صندلی , تعبیر خواب صندلی چرخدار , تعبیر خواب صندلی شکسته , تعبیر خواب صندلی و میز

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

   آنلی بیتون مىگوید: 1ـ تعبیر خواب صندلیدیدن صندلی در خواب ، نشانه آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد تعبیر خواب صندلیو سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد . 2ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است تعبیر خواب صندلی، دﻻلت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتﻼ خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد .

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

تعبیر خواب صندلی , تعبیر خواب صندلی چرخدار , تعبیر خواب صندلی شکسته , تعبیر خواب صندلی و میز

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

تعبیر خواب صندلیاگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودشتعبیر خواب صندلی فکر می کند حرفه اش تعبیر خواب صندلیمطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد.

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

تعبیر خواب صندلی , تعبیر خواب صندلی چرخدار , تعبیر خواب صندلی شکسته , تعبیر خواب صندلی و میز

در مورد تعبیر خواب صندلی چقدر می دانید

تعبیر خواب صندلی اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده تعبیر خواب صندلیبرای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد. اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می شوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته ایدتعبیر خواب صندلی در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید و اگر دیدیدتعبیر خواب صندلی همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.

تعبیر خواب صندلی

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۶ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا تعبیر خواب شکلات  کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال تعبیر خواب شکلات  دل خود می روید و کاری را انجام می دهید تعبیر خواب شکلات که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید.

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات , تعبیر خواب شکلات خوردن , تعبیر خواب شکلات و آبنبات , تعبیر خواب شکلات ابن سیرین

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو ا تعبیر خواب شکلات ست تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت تعبیر خواب شکلات گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند.

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات , تعبیر خواب شکلات خوردن , تعبیر خواب شکلات و آبنبات , تعبیر خواب شکلات ابن سیرین

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب تعبیر خواب شکلات  سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما تعبیر خواب شکلات  این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات , تعبیر خواب شکلات خوردن , تعبیر خواب شکلات و آبنبات , تعبیر خواب شکلات ابن سیرین

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید

تعبیر خواب شکلات  اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و تعبیر خواب شکلات میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو تعبیر خواب شکلات  مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

تعبیر خواب شکلات

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستاندرخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند.تعبیر خواب پستان اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابدتعبیر خواب پستان. اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد،تعبیر خواب پستان زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی. 

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب سینه پر شیر , پستان در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب پستاناگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد.تعبیر خواب پستان اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب سینه پر شیر , پستان در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستان اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودندتعبیر خواب پستان، دلیل که از حرام پسری آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.تعبیر خواب پستان اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران.  

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستانها , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب سینه پر شیر , پستان در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پستان چقدر می دانید

تعبیر خواب پستان اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شودتعبیر خواب پستان، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب پستان دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: تعبیر خواب پستانفرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. 

تعبیر خواب پستان

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۲۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحهبدان که سلاح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی و دولت کند. محمدبن سیرین گوید: اگر دید سلاح پوشیده داشت و در میان بیگانه بود، دلیل است جمعی زنان زبان تعرض بر وی دراز کنند، لکن به وی مکروهی نتوانند رسانید.تعبیر خواب اسلحه اگر آن گروه آشنا بودند، دلیل که از دشمنان مکروهی برسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی خود را با تعبیر خواب اسلحهسلاح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند، دلیل بر دوستان و آشنایان او کند.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحهاگر بیند آن آلتهائی که بدان جنگ کنند ضایع شد، دلیل بر نقصان بزرگی او بود.تعبیر خواب اسلحه اگر بیند که با کسی جنگ و نبرد می کرد و او را به تیر بزدند و زخمش نمودند،تعبیر خواب اسلحه دلیل که کسانی با وی جنگ و خصومت کنند.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

لیلا برایت مى‏گوید:
تعبیر خواب اسلحهدیدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بیانگر آن است دایما سعى دارید به تعبیر خواب اسلحهدیگران دستور دهید. تیراندازى با تفنگ در خواب، تعبیر خواب اسلحهنشانه‏ى آن است که موضوعى موجب عصبانیت شما مى‏گردد.

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه , تعبیر خواب اسلحه گرم , تعبیر خواب اسلحه کلت , تعبیر خواب اسلحه سرد

در مورد تعبیر خواب اسلحه چقدر می دانید

تعبیر خواب اسلحه  چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستیدتعبیر خواب اسلحه بر او متکی باشید و اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد بود.تعبیر خواب اسلحه برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و تعبیر خواب اسلحهشوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

تعبیر خواب اسلحه

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۱۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)