X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:
تعبیر خواب آرایشگاهدیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .
اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند تعبیر خواب آرایشگاه، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آرایشگاه , تعبیر خواب آرایشگاه رفتن , تعبیر خواب به ارایشگاه رفتن , تعبیر خواب رفتن به آرایشگاه

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آرایشگاهاگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند تعبیر خواب آرایشگاه به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .

تعبیر خواب آرایشگاهاگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های تعبیر خواب آرایشگاهخود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آرایشگاه , تعبیر خواب آرایشگاه رفتن , تعبیر خواب به ارایشگاه رفتن , تعبیر خواب رفتن به آرایشگاه

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب آرایشگاهاگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، تعبیر خواب آرایشگاهدلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آرایشگاه , تعبیر خواب آرایشگاه رفتن , تعبیر خواب به ارایشگاه رفتن , تعبیر خواب رفتن به آرایشگاه

در مورد تعبیر خواب آرایشگاه چقدر می دانید

تعبیر خواب آرایشگاهدرکتاب سرزمین رویاها آمده است :
تعبیر خواب آرایشگاه به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید تعبیر خواب آرایشگاهبه موفقیت و شهرت میرسید .
با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند .
تعبیر خواب آرایشگاهفقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت.

تعبیر خواب آرایشگاه

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۱۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجرداشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید.تعبیر خواب آجر داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است تعبیر خواب آجرکه در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد.

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجر , تعبیر خواب آجر چیدن , تعبیر خواب دیوار آجری , تعبیر خواب دیدن آجر

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجرآجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشندتعبیر خواب آجر به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند. داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتتعبیر خواب آجرماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید. داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویایتعبیر خواب آجر آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجر , تعبیر خواب آجر چیدن , تعبیر خواب دیوار آجری , تعبیر خواب دیدن آجر

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجراگر خودتان آجرهایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید. روی هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیستتعبیر خواب آجر مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است تعبیر خواب آجردر جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران دوری بجویید.

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

تعبیر خواب آجر , تعبیر خواب آجر چیدن , تعبیر خواب دیوار آجری , تعبیر خواب دیدن آجر

در مورد تعبیر خواب آجر چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن آجر در خواب ،تعبیر خواب آجر دلالت بر عدم توافق در عشق و کار است .

۲ـتعبیر خواب آجر اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید ، دلالت بر آن دارد که تلاشهای شما برای تعبیر خواب آجرجمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید .

تعبیر خواب آجر

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۱۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب خرید کردنخرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد.برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. تعبیر خواب خرید کردنپس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خریدتعبیر خواب خرید کردن و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب خرید و فروش خانه , تعبیر خواب خرید و فروش , تعبیر خواب خرید و فروش طلا , تعبیر خواب خرید کردن لباس

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرید کردنخشت درخواب مال بود، مجموع چنانکه در تاویل، هر خشتی را هزار درم نهاده بود. اگر بیند خشت زد و خشت وی خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند که خشت در دست فرا گرفت، یا کسی بدو داد، تعبیر خواب خرید کردندلیل که هزار درم بیابد یا کسی بدو دهد. اگر بیند او راتعبیر خواب خرید کردنخشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد.

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب خرید و فروش خانه , تعبیر خواب خرید و فروش , تعبیر خواب خرید و فروش طلا , تعبیر خواب خرید کردن لباس

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب خرید کردنممکن‌ است‌ محیط اطراف‌ تان‌به‌ لحاظ جسمانی‌، معنوی‌، روانی‌ و یا عاطفی‌ قابل‌دسترس‌ باشدتعبیر خواب خرید کردن. اگرچه‌، ممکن‌ است‌ نیازمند یادگیری‌دقیق‌ و موشکافانه‌ محلی‌ باشید که‌ در آن‌ قرار دارید،یا در حال‌ بررسی‌ چگونگی‌ انتخاب‌ نیازهایتان‌تعبیر خواب خرید کردن و یافرصت‌ مناسب‌ برای‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ عاقلانه‌ ومنطقی‌ هستید.تعبیر خواب خرید کردن در کل‌، این‌ گونه‌ خواب‌ها در شناخت‌هر چه‌ بهتر خودتان‌ کمک‌ بزرگی‌ محسوب‌ می‌شوند.

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب خرید و فروش خانه , تعبیر خواب خرید و فروش , تعبیر خواب خرید و فروش طلا , تعبیر خواب خرید کردن لباس

در مورد تعبیر خواب خرید کردن چقدر می دانید

تعبیر خواب خرید کردن  نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شودتعبیر خواب خرید کردن چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن تعبیر خواب خرید کردنجنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ،تعبیر خواب خرید کردن کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گندتعبیر خواب خرید کردن بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند.

تعبیر خواب خرید کردن

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۰۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجهجوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشدتعبیر خواب جوجه. نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند.تعبیر خواب جوجه اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوندتعبیر خواب جوجه و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد.تعبیر خواب جوجه به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است.

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب, تعبیر خواب جوجه مرغ

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجههر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است.تعبیر خواب جوجه حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده.تعبیر خواب جوجه این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است.تعبیر خواب جوجه جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.  

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب, تعبیر خواب جوجه مرغ

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجهبعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است. اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوه مال بدهد. تعبیر خواب جوجهاگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوه مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود. ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب جوجه اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، تعبیر خواب جوجهاگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود.

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب, تعبیر خواب جوجه مرغ

در مورد تعبیر خواب جوجه چقدر می دانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ  تعبیر خواب جوجه خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود تعبیر خواب جوجهپذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .

۲ـ تعبیر خواب جوجهدیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازیدتعبیر خواب جوجه در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .

تعبیر خواب جوجه

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۰۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

تعبیر خواب تبچنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شویم تعبیر خواب تبو چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند. اگر در خواب ببینیم که تب داریم تعبیر خواب تبو احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل تعبیر خواب تبجستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

تعبیر خواب تب , تعبیر خواب تب داشتن , تعبیر خواب تب داشتن مرده , تعبیر خواب تب و لرز

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

تعبیر خواب تبدر خواب های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند تعبیر خواب تب محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها. چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و تعبیر خواب تب مهم بیمناک می شویم و چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که تعبیر خواب تبحادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می کند

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

تعبیر خواب تب , تعبیر خواب تب داشتن , تعبیر خواب تب داشتن مرده , تعبیر خواب تب و لرز

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب تباگر کسی به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنانکه زمانی او را رها نمی کرد، تعبیر خواب تبدلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد…
ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب تباگر کسی بیند تبش دراز است، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است. تعبیر خواب تب اگر بیند وی را تب اندک است، تاویلش به خلاف این است. 

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

تعبیر خواب تب , تعبیر خواب تب داشتن , تعبیر خواب تب داشتن مرده , تعبیر خواب تب و لرز

در مورد تعبیر خواب تب چقدر می دانید

تعبیر خواب تب اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم کسی موجب بروز حادثه ای می شود تعبیر خواب تب که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و می شویم و تعبیر خواب تبچنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد. ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تعبیر خواب تب تب او پیوسته است و قطع نمی شود نشان آنست که تعبیر خواب تبپیوسته به ارتکاب گناه مشغول است.

تعبیر خواب تب

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۵۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

تعبیر خواب استخوانمی دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. تعبیر خواب استخوانمعبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هرتعبیر خواب استخوان چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال تعبیر خواب استخوانشناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است.تعبیر خواب استخوان بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد.

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

تعبیر خواب استخوان , تعبیر خواب استخوان مرده , تعبیر خواب استخوان بزرگ , خواب استخوان دیدن

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استخوان استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود،تعبیر خواب استخوان دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. تعبیر خواب استخواناگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

تعبیر خواب استخوان , تعبیر خواب استخوان مرده , تعبیر خواب استخوان بزرگ , خواب استخوان دیدن

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

تعبیر خواب استخواندیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خویشان،تعبیر خواب استخوان سوم: فرزند، چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود.

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

تعبیر خواب استخوان , تعبیر خواب استخوان مرده , تعبیر خواب استخوان بزرگ , خواب استخوان دیدن

در مورد تعبیر خواب استخوان چقدر می دانید

تعبیر خواب استخوان چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنیدتعبیر خواب استخوان. نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان تعبیر خواب استخوانو آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساستعبیر خواب استخوان ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید

تعبیر خواب استخوان

+ نوشته شده در ۷/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۵:۴۷ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:  تعبیر خواب دوددود به خواب، سلطانی ستمگر باشد. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان،  تعبیر خواب دودجور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

 تعبیر خواب دوددود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز  تعبیر خواب دودبرخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر. تعبیر خواب دود اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

اگر بیند دود در عالم برنخاسته  تعبیر خواب دودو آتش زبانه می زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید. تعبیر خواب دود

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

تعبیر خواب دود , تعبیر خواب دود کشیدن , تعبیر خواب دود سیگار , تعبیر خواب دوده

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید

 تعبیر خواب دود اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید تعبیر خواب دود. اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند تعبیر خواب دود. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

تعبیر خواب دود

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۴۶ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب آبله آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، تعبیر خواب آبله به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانیدتعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

تعبیر خواب آبله به روایت امام صادق (ع)

 تعبیر خواب آبله آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
  1.  تعبیر خواب آبله زیادتی مال
  2. زن خواهد
  3. پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)
  4.  تعبیر خواب آبله حاجت روا شدن
  5. از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.
  6. در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

  7. تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست
  8. در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبله در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه  تعبیر خواب آبله در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . تعبیر خواب آبله آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که  تعبیر خواب آبله از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب،  تعبیر خواب آبله بیانگر ثروتمند شدن شما است.
آنلی بیتون می‌گوید:  تعبیر خواب آبله دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود  تعبیر خواب آبله را عملی کنید.
+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۴۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

تعبیر خواب آبشار

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار  آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. تعبیر خواب آبشار حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد.

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز , آبشار در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت تعبیر خواب آبشار به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای تعبیر خواب آبشار که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد.

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز , آبشار در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید تعبیر خواب آبشار و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و تعبیر خواب آبشار در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید وتعبیر خواب آبشار  کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز , آبشار در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار  اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید تعبیر خواب آبشار حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود. اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشدتعبیر خواب آبشار  حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد

تعبیر خواب آبشار

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۳۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :  تعبیر خواب چمدانچمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم.  تعبیر خواب چمداناگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید. تعبیر خواب چمدان چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

 تعبیر خواب چمداناگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند تعبیر خواب چمدان اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چنگال در خواب بر سه وجه است تعبیر خواب چمدان. اول: قوت و توانائی در کارها. دوم: معیشت. سوم: کسب کردن.

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

 تعبیر خواب چمداناگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می کنید ، نشانه آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت ، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد . اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده اید ، تعبیر خواب چمدان کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی گیرد ، نشانه  تعبیر خواب چمدانآن است که شغلی برتر به دست می آورید و به خواسته های خود نیز خواهید رسید

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

 تعبیر خواب چمدان چمدان : سفر بزرگ

 تعبیر خواب چمدان در حال آماده کردن چمدان :خبرهای بد

تعبیر خواب چمدان

+ نوشته شده در ۶/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۲۶ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)